MOLF blev stiftet d. 10. april 1987 efter et forudgående studiekredsarbejde. Foreningens

første formand blev Alfred Hestkjær.

Aktiviteterne i de første år bestod i byvandringer og ture til oplandets kirker. Desuden blev 

der arbejdet i studiekredse med bl.a. arkæologi og afholdt kurser i gotisk skrift. Foreningen 

var repræsenteret i diverse udvalg, der skulle udarbejde beskrivelser og registreringer af 

bygninger samt i et facadeudvalg.

Men fra begyndelsen af 1990-erne blev foreningens virke stort set lagt i de rammer, vi 

kender i dag:

• Foredragsvirksomhed,

• Kirketure (er foreløbig sat i bero)

• Julehygge og 

• Udflugter. 

(Der henvises til oversigten over MOLF-aktiviteter fra 1994.)

Foreningens bestyrelse har i alle årene været præget af stor kontinuitet. Der har således 

kun været 3 formænd (Alfred Hestkjær, Ebbe Skræntskov og Poul West) og mange 

bestyrelsesposter har været besat af de samme personer i rigtig mange år. F.eks. var 

Hanne Bondrup Sørensen kasserer i 23 år, Doris Mathiesen sekretær og Ruth Jørgensen 

bestyrelsesmedlem begge i 18 år. 

I de seneste år har foreningen desværre haft et vigende medlemstal. Fra at ligge 

forholdsvis konstant på 155-160 medlemmer for få år siden, er medlemstallet nu nede på 

120-125.