VEDTÆGTER FOR

 

MIDDELFART OG OPLANDS LOKALHISTORISKE FORENING

 

vedtaget 10. april 1987,

     revideret 19. februar. 1990,

revideret 22. marts 1993

og

18. februar 2019

 

 

                                 Indhold:

                § 1:           FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

                § 2:           FORENINGENS FORMÅL

                § 3:           MEDLEMSKAB AF ANDRE ORGANISATIONER

                § 4:           OPTAGELSE AF MEDLEMMER – KONTINGENT

                § 5:           ORDINÆR GENERALFORSAMLING

                § 6:           GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN

                § 7:           GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE

                § 8:           EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

                § 9:           BESTYRELSEN – VALG – KONSTITUERING

                § 10:         REGNSKAB – REVISION

                § 11:         VEDTÆGTSÆNDRINGER

                § 12:         FORENINGENS OPLØSNING

 

 

§ 1   FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

 

1.    Foreningens navn er Middelfart og Oplands Lokalhistoriske Forening.

 

2.    Foreningens hjemsted er Middelfart.

 

 

§ 2   FORENINGENS FORMÅL.

 

1.    Foreningens formål er:

Igennem foredrag og arrangementer m.v. at skabe interesse for og udbrede kendskabet til Middelfart og oplands historie

 

2.    Foreningen skal ledes på et sagligt, upolitisk grundlag.

 

 

§ 3   MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER.

 

1.    Foreningen kan, efter generalforsamlingens beslutning, være medlem af landsdækkende foreninger eller organisationer, hvis virke er sammenfaldende med foreningens.

 

2.    Bestyrelsen kan indmelde foreningen som medlem i lokale foreninger, hvis bestyrelsen finder det af værdi for foreningen.

 

 

§ 4   OPTAGELSE AF MEDLEMMER – KONTINGENT.

 

1.    Som medlemmer kan optages:

       Husstande, enkeltpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder (alle med rettigheder og stemmeret som enkeltpersoner).

 

2.    På den ordinære generalforsamling fastsættes foreningens kontingent for det kommende

       kalenderår.

      

3.    Kontingent skal være betalt inden generalforsamlingen.

       Medlemmer, der ikke har betalt inden årets udgang, betragtes som udmeldte.

 

 

§ 5   ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

 

1.    Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

 

2.    Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved direkte skriftlig meddelelse til medlemmerne og ved opslag på foreningens hjemmeside.

 

3.    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Disse forslag optages på dagsordenen, som kan ses hos formanden 3 dage før afholdelsen.

 

 

§ 6   GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN.

 

1.    Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

               

                1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det foregående kalenderår samt arbejdsplan for det indeværende år.

3. Forelæggelse af regnskab for det foregående kalenderår og godkendelse heraf.

4. Budget og fastlæggelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af formand, bestyrelse og suppleanter.

                7. Valg af revisor.

                8. Eventuelt.

 

 

§ 7   GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE.

 

1.    Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

2.    Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

 

3.    Dirigenten bestemmer afstemningsmåden; dog skal afstemninger og valg foregå skriftligt, hvis blot ét stemmeberettiget medlem stiller krav derom.

 

4.    Stemmeret jvf. § 4 punkt 1. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

5.    Beslutninger på generalforsamlingen skal føres til referat og underskrives af dirigenten.          

 

 

§ 8   EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

 

1.    Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

 

2.    Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at begæring herom er fremsat overfor bestyrelsen.

 

3.    I øvrigt gælder samme regler for indvarsling og afholdelse som for den ordinære generalforsamling.

 

 

§ 9   BESTYRELSE – VALG – KONSTITUERING.

 

1.    Bestyrelsen skal varetage foreningens interesser og udføre generalforsamlingens beslutninger i overensstemmelse med vedtægterne.

 

2.    Bestyrelsens forhandlinger skal føres til referat og underskrives af formanden.

 

3.    Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer, som alle vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode.

 

4.    Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær og fastlægger selv sin forretningsorden.

 

5.    På lige årstal vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer, på ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter. Genvalg kan finde sted.

 

6.    Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor, ligeledes for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted.

 

7.    Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, der iblandt formand eller næstformand, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

8.    Foreningen tegnes af formanden eller, i dennes fravær, af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

9.    Dersom formanden udtræder af bestyrelsen eller er forhindret i at bestride formandsposten, udpeger den øvrige bestyrelse en konstitueret formand til at varetage posten indtil den førstkommende ordinære generalforsamling.

 

 

§  10 REGNSKAB – REVISION.

 

1.    Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

2.    Årsregnskabet for det foregående år skal afleveres til revision så betids, at det kan foreligge revideret til den ordinære generalforsamling. Driftsregnskab og status skal forelægges generalforsamlingen, forsynet med revisorernes påtegning.

 

3.    Foreningens 2 revisorer har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger samt til over for bestyrelsen at kommentere og rådgive angående dette.

 

 

 

 

 

§  11 VEDTÆGTSÆNDRINGER.

 

1.    Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

2.    Er der ikke 1/3 af medlemmerne til stede, men forslaget får mindst 2/3 af de afgivne stemmer, skal der inden 14 dage med sædvanligt varsel indkaldes til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er ændringen vedtaget, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

 

§ 12  FORENINGENS OPLØSNING.

 

1.    Foreningen kan kun opløses, hvis mindst 2/3 af de stemmeafgivende medlemmer ved 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, indkaldt alene med dette formål, stemmer for en opløsning.

 

2.    I tilfælde af foreningens opløsning skal dens midler anvendes til gavn for egnens lokalhistoriske foreninger og arkiver efter generalforsamlingens bestemmelse.

 

--------O--------