VEDTÆGTER FOR
 
MIDDELFART OG OPLANDS LOKALHISTORISKE FORENING
 
vedtaget  10. april 1987,
revideret  19. febr. 1990
og
22. marts 1993
 
 
Indhold:
§  1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED
§  2: FORENINGENS FORMÅL
§  3: MEDLEMSKAB AF ANDRE ORGANISATIONER
§  4: OPTAGELSE AF MEDLEMMER – KONTINGENT
§  5: ORDINÆR GENERALFORSAMLING
§  6: GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN
§  7: GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE
§  8: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
§  9: BESTYRELSEN – VALG – KONSTITUERING
§ 10: REGNSKAB – REVISION
§ 11: VEDTÆGTSÆNDRINGER
§ 12: FORENINGENS OPLØSNING
 
 
§ 1, FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED
 
1. Foreningens navn er Middelfart og Oplands Lokalhistoriske Forening.
 
2. Foreningens hjemsted er Middelfart.
 
§ 2, FORENINGENS FORMÅL.
 
1. Foreningens formål er
 
- at skabe interesse for og udbrede kendskab til Middelfart og oplands historie
 
- at virke for bevarelse af kulturhistorisk værdifulde bygninger, anlæg og miljøer i området.
 
- at arbejde med indsamling, registrering og formidling af historiske, topografiske og 
   personalhistoriske oplysninger og andet materiale i nævnte område.
 
2. Indsamlet materiale overlades til egnens arkiver, ligesom modtagne effekter tilbydes relevante museer og samlinger
 
3. Foreningen skal ledes på et sagligt, upolitisk grundlag.
 
§ 3, MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER.
 
1. Foreningen kan, efter generalforsamlingens beslutning, være medlem af landsdækkende foreninger eller organisationer, hvis virke er sammenfaldende med foreningens.
 
2. Bestyrelsen kan indmelde foreningen som medlem i lokale foreninger, hvis bestyrelsen finder det af værdi for foreningen.
 
§ 4, OPTAGELSE AF MEDLEMMER – KONTINGENT.
 
1. Som medlemmer kan optages alle med interesse i Middelfart og oplands historie.
Husstande, foreninger, institutioner og virksomheder optages med rettigheder som enkeltpersoner.
 
2. Foreningens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
 
3. Ikke-betalt kontingent ved kalenderårets udgang betragtes som udmeldelse.
 
§ 5, ORDINÆR GENERALFORSAMLING.
 
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
 
2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved direkte, skriftlig meddelelse til medlemmerne. Endvidere bekendtgøres generalforsamlingen ved annoncering i den lokale dagspresse senest 8 dage før afholdelsen.
 
3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Disse forslag optages på dagsordenen, som kan ses hos formanden 3 dage før afholdelsen.
 
§ 6, GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN.
 
1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
 
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det foregående kalenderår samt arbejdsplan for det 
     indeværende år.
3. Forelæggelse af regnskab for det foregående kalenderår og godkendelse heraf.
4. Budget og fastlæggelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand, bestyrelse og suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
 
§ 7, GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE.
 
1. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
 
2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
 
3. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden; dog skal afstemninger og valg foregå skriftligt, hvis blot ét stemmeberettiget medlem stiller krav derom.
 
4. Ved afstemninger kan der kun afgives én stemme for hvert medlemskab. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
5. Referat af de på generalforsamlingen førte forhandlinger og trufne beslutninger indføres i foreningens protokol og underskrives af dirigenten.
 
§ 8, EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
 
1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at begæring herom er fremsat overfor bestyrelsen.
 
3. I øvrigt gælder samme regler for indvarsling og afholdelse som for den ordinære generalforsamling.
 
§ 9, BESTYRELSE – VALG – KONSTITUERING.
 
1. Bestyrelsen skal varetage foreningens interesser og udføre generalforsamlingens beslutninger i overensstemmelse med vedtægterne.
 
2. Referat af bestyrelsens forhandlinger skal indføres i foreningens protokol og underskrives af sekretæren og formanden.
 
3. Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer, som alle vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode.
 
 
4. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær og fastlægger selv sin forretningsorden.
 
5. Der vælges på lige årstal formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant, på ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant. Genvalg kan finde sted.
 
6. Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor, ligeledes for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted.
 
7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, der iblandt formand eller næstformand, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 
8. Foreningen tegnes af formanden eller, i hans fravær, af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
 
9. Dersom formanden udtræder af bestyrelsen eller er forhindret i at bestride formandsposten, udpeger den øvrige bestyrelse en konstitueret formand til at varetage posten indtil den førstkommende ordinære generalforsamling.
 
§ 10, REGNSKAB – REVISION.
 
1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 
2. Årsregnskabet for det foregående år skal afleveres til revision så betids, at det kan foreligge revideret til den ordinære generalforsamling. Driftsregnskab og status skal forelægges generalforsamlingen, forsynet med revisorernes påtegning.
 
3. Foreningens 2 revisorer har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger samt til over for bestyrelsen at kommentere og rådgive angående dette.
 
§ 11, VEDTÆGTSÆNDRINGER.
 
1. Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
2. Er der ikke 1/3 af medlemmerne til stede, men forslaget får mindst 2/3 af de afgivne stemmer, skal der inden 14 dage med sædvanligt varsel indkaldes til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er ændringen vedtaget, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
 
§ 12, FORENINGENS OPLØSNING.
 
1. Foreningen kan kun opløses, hvis mindst 2/3 af de stemmeafgivende medlemmer ved 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, indkaldt alene med dette formål, stemmer for en opløsning.
 
2. I tilfælde af foreningens opløsning skal dens midler anvendes til gavn for egnens lokalhistoriske foreninger og arkiver efter generalforsamlingens bestemmelse.
 
--------O--------